Publication

Local Byte Fusion for Neural Machine Translation

Makesh Narsimhan Sreedhar, Xiangpeng Wan, Yu Cheng, Junjie Hu

12 Oct 2022|Computation and Language (cs.CL); Artificial Intelligence (cs.AI)

Hypotheses Tree Building for One-Shot Temporal Sentence Localization.

Daizong Liu, Xiang Fang, Pan Zhou, Xing Di, Weining Lu, Yu Cheng.

January 05, 2023|AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2023

RASAT: Integrating Relational Structures into Pretrained Seq2Seq Model for Text-to-SQL.

Jiexing Qi, Jingyao Tang, Ziwei He, Xiangpeng Wan, Yu Cheng, Chenghu Zhou, Xinbing Wang, Quanshi Zhang, Zhouhan Lin.

December, 2022|Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2022

Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding.

Jiahao Zhu, Daizong Liu, Pan Zhou, Xing Di, Yu Cheng, Song Yang, Wenzheng Xu, Zichuan Xu, Yao Wan, Lichao Sun, Zeyu Xiong.

January 02, 2023|Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2022

Backdoor Attacks on Crowd Counting.

Yuhua Sun, Tailai Zhang, Pan Zhou, Zichuan Xu, Xing Di, Yu Cheng.

July 12, 2022|ACM International Conference on Multimedia (MM) 2022

Quantifying and alleviating political bias in language models

Yuhua Sun, Tailai Zhang, Pan Zhou, Zichuan Xu, Xing Di, Yu Cheng.

March, 2022|Soroush Vosoughi Artificial Intelligence, Volume 304

Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering.

Daizong Liu, Xiaoye Qu, Yinzhen Wang, Xing Di, Kai Zou, Yu Cheng, Zichuan Xu, Pan Zhou

January 14, 2022|AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2022

Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding.

Daizong Liu, Xiaoye Qu, Xing Di, Yu Cheng, Zichuan Xu, Pan Zhou

January 03, 2022|AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2022

Few-shot text classification with triplet networks, data augmentation, and curriculum learning.

Jason Wei, Chengyu Huang, Soroush Vosoughi, Yu Cheng, and Shiqi Xu.

March 12, 2021|North American Chapter of the Association of Computational Linguistics (NAACL) 2021

Text augmentation in a multi-task view.

Jason Wei, Chengyu Huang, Shiqi Xu, and Soroush Vosoughi.

January 14, 2021|European Chapter of the Association of Computational Linguistics (EACL) 2021

Mitigating political bias in language models through reinforced calibration.

Ruibo Liu , Chenyan Jia, Jason Wei, Guangxuan Xu, Lili Wang, and Soroush Vosoughi.

January 14, 2021|AAAI Conference on artificial intelligence (AAAI) 2021

An empirical survey of unsupervised text representation methods on twitter data.

Lili Wang, Chongyang Gao, Jason Wei, Weicheng Ma, Ruibo Liu, Soroush Vosoughi.

November, 2020|Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2020

EDA: Easy Data Augmentation techniques for boosting performance on text classification tasks.

Jason Wei and Kai Zou.

November, 2019|Empirical Conference on Natural Language Processing (EMNLP) 2019